Category Archives: มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หน่วยที่ 4 “การพัฒนาบุคลิกภาพ”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หน่วยที่ 3 “แรงจูงใจในการทำงาน”

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หน่วยที่ 2 “ธรรมชาติของมนุษย์”

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หน่วยที่ 1 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน”

แนวคิด
มนุษย์ไม่อาจทำกิจการงานในสังคมโดยโดดเดี่ยวได้ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม (social animal) ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จำเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักใคร่ การยกย่อง และเลื่อมใสศรัทธา อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือสนับสนุนทั้งในด้านส่วนตัวและกิจการงาน ยิ่งเป็นการทำงานใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเพียงลำพังให้สำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

สาระการเรียนรู้
(1) ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
(2) ความมุ่งหมายและประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
(4) ประวัติและวิวัฒนาการของมนุษยสัมพันธ์
(5) ปรัชญาพื้นฐานมนุษยสัมพันธ์

ผลการเรียนที่คาดหวัง
(1) ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดมนุษยสัมพันธ์
(2) สามรถวิเคราะห์์ความแตกต่างของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์และแนวคิดอื่น ๆ ได้
(3) สามารถประเมินความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
(4) ให้เห็นคุณค่าแนวคิดการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์

สื่อการเรียนการสอน
ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ความมุ่งหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์

เว๊ปไซด์แนะนำ
http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations.htm
http://www.lib.ru.ac.th/article/relation.html
https://sites.google.com/site/skatarun2/mnusysamphanth-ni-kar-thangan

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา     
(1) ให้มีความเข้าใจความสำคัญ หลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
(2) ให้สามารถพัฒนาตนและชุมชน ตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
(3) ให้มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และชุมชน

มาตราฐานรายวิชา 
(1) วิเคราะห์บทบาท และสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
(2) ประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
(3) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

คำอธิบายรายวิชา     
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

คำแนะนำ

การสร้างบทเรียน วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน รหัสวิชา 3000-1601 เป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกิดความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการจัดทำเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การศึกษาเกิดประสิทธิผล นักศึกษาควรทำตามขั้นตอนดังนี้

(1)  ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา
(2) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
(3) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน
(4)  ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน
(5)  กรณีที่ไม่เข้าใจเนื้อหาให้ศึกษาบทเรียนซ้ำเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
(6)  หลังจากศึกษาเนื้อหาของแต่ละหน่วยแล้ว ให้ทำแบบฝึกหัดและทดสอบประจำหน่วย
(7)  เมื่อศึกษาเนื้อหาจนครบทุกหน่วย ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
(8)  นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ที่แนะนำในแหล่งข้อมูล

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน