คำแนะนำ

การสร้างบทเรียน วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน รหัสวิชา 3000-1601 เป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกิดความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการจัดทำเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การศึกษาเกิดประสิทธิผล นักศึกษาควรทำตามขั้นตอนดังนี้

(1)  ศึกษาจุดประสงค์รายวิชา
(2) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
(3) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน
(4)  ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน
(5)  กรณีที่ไม่เข้าใจเนื้อหาให้ศึกษาบทเรียนซ้ำเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
(6)  หลังจากศึกษาเนื้อหาของแต่ละหน่วยแล้ว ให้ทำแบบฝึกหัดและทดสอบประจำหน่วย
(7)  เมื่อศึกษาเนื้อหาจนครบทุกหน่วย ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
(8)  นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ที่แนะนำในแหล่งข้อมูล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s